Překlady a tlumočení DE / CZ

Kompletní překladatelské služby a tlumočení z německého do českého jazyka a naopak - individualní služby.

Jak mohu doručit text k překladu?

Text k překladu mužete zaslat e-mailem. Texty v tištené podobe mužete předat osobně, případně zaslat poštou.

Jak se vypočítává cena za překlad?

Cenu za překlad zadaný ve standardním textovém formátu (DOC, DOCX, RTF, ODT, ...) počítám podle počtu normostran výchozího textu. Počet znaků výchozího textu (včetně mezer) vydělím počtem znaků jedné normostrany (1 800 včetně mezer, 30 řádků x 60 znaků) a vynásobím cenou za jednu normostranu. Výhodou tohoto systému účtování je jednoznačná cena zakázky již při jejím zadání. U výchozích textů dodaných v jiných formátech případně v tištené podobě není možné účtovat dle počtu normostran výchozího textu, proto se cena u těchto textů počítá stejným způsobem z počtu normostran cílového textu.

Co je to CAT nástroj?

CAT je zkratka z anglického "computer aided translation", což v češtine znamená překlad podporovaný počítačem. Jedná se o program s překladovou pamětí a terminologickou databází pro profesionální překladatele. Díky překladové paměti uchovává tento program již dříve přeložené části textů a při překladu opakujícího se textu nabídne dříve použitý překlad. Nejedná se tedy o počítačový překládač. Pro zpracování překladu využitím CAT nástroje musí zákazník poskytnout dokument v elektronické podobě v textovém formátu. Oskenované texty tímto způsobem překládat nelze.

K čemu je ověřený překlad?

Ověřený překlad vyžadují zvláště státní instituce (tuzemské i zahraniční), které na základě soudního překladu mohou pracovat s cizojazyčnými dokumenty. Jsou to matriky, finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, soudy atd. Mohou jej však vyžadovat i soukromé nebo polostátní společnosti, např. banky, pojišťovny, letiště atd.

Je možné přeložit pouze část dokumentu?

V případě, že požadujete ověřený překlad pouze některých listů vašeho dokumentu, nechte si okopírovat a notářsky ověřit pouze stránky, které chcete přeložit. Tyto kopie zkompletujte a předejte je soudnímu překladateli. Překladateli však zároveň předejte i celý originální dokument, kde se mohou nacházet důležité informace pro soudní překlad vyjimutých stránek.

Soudní překladatel může do značné míry překlad k ověření odmítnout, např. pokud jsou odstraněny strany, které jsou pro obsah dokumentu zásadní, "do očí bijící". Pravděpodobně Vás ale soudní překladatel neodmítne, když nebudete chtít přeložit druhou stranu nějakého dokumentu, kde jsou jen nedůležité vysvětlivky k první straně (např. diplom, vysvědčení atd.)

Co dělá překladatel s grafickými prvky v textu?

Veškeré grafické prvky, které obsahuje výchozí dokument, je nutno v samotném ověřeném překladu pouze popsat, resp. opsat. Soudní překladatel nesmí tyto prvky reprodukovat, např. úřední razítka. Vypíše text (kurzívou) a popíše prvek, na němž se tento text nachází nachází.

Co soudní překladatel nepřekládá?

Jedná se nejčastěji o text, který je v jazyce, do něhož má soudní překlad vyhotovit (např. text notáře, který ověřoval pravost kopie již v cílovém jazyce). Dalším častým příkladem je text, který je multijazykový, tzn. obsahuje několik jazykových verzí (např. formuláře, které obsahují hlavní světové jazyky - angličtina, ruština, němčina, španělština). Soudní překladatel pak překládá pouze jeden jazyk, tedy ten, pro nějž je jmenován soudem.

Může se ale i stát, že text obsahuje několik jazykových verzí, které ovšem nejsou podobné. Pak musejí takový překlad vypracovat dva soudní překladatelé a každý z nich ručí za svou verzi.

Lze do překladu zasahovat?

Ano, hlavně tím, že soudního překladatele informujete o všech důležitých aspektech dokumentu, příp. mu poskytnete jiné podklady, které jsou pro vyhotovení ověřeného překladu zásadní. Můžete se také s překladatelem domluvit, že před svázáním si jej ještě pročtete a schválíte. Kontrolu podstatných údajů (např. osobní data) každopádně doporučuji!